แนะนำข้อมูล โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ ที่ขึ้นทะเบียนในราชกิจจานุเบกษา “ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์”แนะนำข้อมูล โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ ที่ขึ้นทะเบียนในราชกิจจานุเบกษา“ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์”.วันที่ 28 ตุลาคม 2557 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กรมศิลปากร เรื่อง “ขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ” ผ่านราชกิจจานุเบกษา “เล่ม 131 ตอนพิเศษ 215 ง”อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่ง “พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 จึงประกาศ ขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ ที่มิได้อยู่ในความครอบครองของกรมศิลปากร รวม 27 แห่ง จำนวน 318 รายการโดยหนึ่งในนั้นคือ ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 21 รายการ ดั้งรายละเอียดในรูปภาพ.วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กรมศิลปากร เรื่อง “ขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ” ผ่านราชกิจจานุเบกษา “เล่ม 140 ตอนพิเศษ 210 ง”อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่ง “พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 จึงประกาศ ขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ ที่มิได้อยู่ในความครอบครองของกรมศิลปากร รวม 110 แห่ง จำนวน 653 รายการโดยหนึ่งในนั้นคือ ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 2 รายการ ดั้งรายละเอียดในรูปภาพ.โบราณวัตถุ หมายถึง สิ่งของโบราณที่เคลื่อนที่ได้ มีอายุกว่า 100 ปีขึ้นไป และเป็นประโยชน์ในทางศิลปะประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี หรือเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของโบราณสถานศิลปวัตถุ หมายถึง วัตถุอันเป็นผลงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์อย่างมีศิลปลักษณะ สิ่งที่ทำด้วยฝีมืออย่างประณีตและมีคุณค่าสูงเชิงศิลปะ.ดูรายละเอียดและข้อมูล โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ ที่ขึ้นทะเบียนในราชกิจจานุเบกษา

ข้อมูลและภาพโดย นายวรวิทย์ มงคลเจริญแสง นักศึกษาฝึกงานจาก สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

📌 ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 น. ปิดให้บริการ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์