Category Archives: นิทรรศการวัฒนธรรมอีสานใต้

หอยสังข์และฐานรอง

หอยสังข์และฐานรอง แบบศิลปะ : ลพบุรี (ศิลปะเขมรในประเทศไทย) ชนิด : สำริด ขนาด : สังข์ ยาว 25.3 เซนติเมตร ฐานรอง เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 เซนติเมตร  สูง 7.5 เซนติเมตร อายุสมัย : พุทธศตวรรษที่ 17 – 18 ลักษณะ : สังข์ ลวดลายด้านบนทำเป็นรูปเหวัชระภายในซุ้มมีนาคประกอบสองข้าง ฐานรอง มีสามขา ส่วนปลายทำเป็นเศียรนาค Conch and Conch Pedestal Lopburi Art (Khmer Art in Thailand) 12th – 13th  Century CE. Bronze long 25.3 cm, base diameter 8 cm, height 7.5 cm…

พระอิศวร (ศิวะ) มหาเทพแห่งการทำลาย

พระอิศวร (ศิวะ) มหาเทพแห่งการทำลาย             พระศิวะทรงเป็นมหาเทพผู้เป็นใหญ่ในจักรวาล พระองค์จะทรงประทานพรวิเศษ ให้แก่คนผู้หมั่นกระทำความดี และยึดมั่นในศีลธรรมเท่านั้น              รูปลักษณ์ของพระศิวะนั้นมีปรากฏมากมายหลายลักษณะด้วยกัน แต่จุดเด่น ที่ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ ของพระศิวะก็คือ รูปพระจันทร์เสี้ยว ดวงตาดวงที่ 3 บนหน้าผาก สร้อยประคำที่เป็นหัวกะโหลก และงูที่คล้องพระสอหรือคอของพระองค์อยู่นั้น ก็ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของพระศิวะ Shiva The Great God of Destruction             Lord Shiva is a great god in the universe. He will give you a wonderful blessing. For those who do good And adhering to morals only.             The…

ศิวลึงค์

ศิวลึงค์ วัสดุ : หินทรายแบบศิลปะ : ศิลปะเขมรในประเทศไทย  อายุสมัย : อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16 – 17 (ประมาณ 1,500 – 1,700 ปี)          ศิวลึงค์  คือองค์กำเนิดเพศชายที่เป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะ  หมายถึงการสร้างสรรค์  ความมั่งคั่ง  ความเจริญรุ่งเรือง ในขณะเดียวกันก็หมายถึงตรีมูรติ (เทพเจ้า3 องค์ในศาสนาพราหมณ์) ด้วย  โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน                         ส่วนล่าง เป็นรูปสี่เหลี่ยม เรียกว่า พรหมภาค หมายถึง พระพรหม                          ส่วนกลาง เป็นรูปแปดเหลี่ยม เรียกว่า วิษณุภาค หมายถึง พระวิษณุ                         ส่วนบน เป็นรูปกลม เรียกว่า  รุทรภาค หมายถึง พระศิวะ Shiva linga Sandstone Lopburi Art (Khmer Art in Thailand) 11th – 12th Century CE….

พระกรุนาดูน

พระกรุนาดูน             พระกรุสมัยทวารวดีหรือพระกรุนาดูน สมัยทวารวดีอายุกว่า 1,200 ปี เนื้อเป็นหินออกสีดำ เป็นพิมพ์นั่งเมือง พิมพ์ซุ้มโพธิ์ และเป็นพระแผง Krunadoon             Buddha amulet from the Dvaravati period or Buddha amulet, The Dvaravati period is over 1,200 years old. The texture is black. Is typed in the city seat Pho arch type And is a king

แม่พิมพ์เครื่องประดับ        

แม่พิมพ์เครื่องประดับ         วัสดุ : หินทรายแบบศิลปะ : ศิลปะทวารวดี  อายุสมัย : อายุราวต้นพุทธศตวรรษที่ 13-15 (ประมาณ 1,100–1,300 ปีมาแล้ว) Jewelry mold Material : Sandstone Style/Origin : Dvaravati art Age : Age around the beginning of the 8th – 10th century (about 1,100-1,300 years ago)

ขวานหินขัด

ขวานหินขัด  แบบศิลปะ/อายุสมัย : สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุราว ๓,๕๐๐ – ๒,๕๐๐ ปีมาแล้ว วัสดุ : หินทราย ประวัติ : พบที่บ้านเพี้ยสุข ตำบลราม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ลักษณะ : ขวานหินขัดไม่มีบ่า สำหรับใช้งานในลักษณะสับตัด เป็นเครื่องมือที่พบมากในแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ สมัยสังคมเกษตรกรรมระยะแรก Style/Origin : Prehistoric period, 1,500 – 500 B.C. Material : Sandstone Provenance : Ban Peasuk, Ram sub-district, Mueang district, Surin Province Nature : Polished Stone Axes were used for chopping and cutting, and were mostly found in the early…

ขวานฟ้า

ขวานฟ้า ลักษณะ : การนำมาผูกติดกับด้ามไม้ และใช้เถาวัลย์ หรือหวายพันให้แน่น ใช้เป็นขวานสำหรับตัดต้นไม้ หรือใช้เป็นเครื่องมือในการขุดดินหาเผือกมัน หรือทำกสิกรรม เป็นต้น ขวานรูปแบบนี้จะมีลักษณะคล้ายกับขวานในปัจจุบัน Stone axe Nature : Introduced into a wooden handle And use vines Or tightly wound rattan Used as an ax for cutting trees Or use as a tool to dig the soil to find taro, Or farming, etc. This form of ax resembles an ax…

กระพรวนโบราณหน้าราหู

กระพรวนโบราณหน้าราหู           กระพรวนพระราหู สัญลักษณ์แห่งอำนาจ ความมั่งคั่ง เกียรติยศ ชื่อเสียงและทรัพย์สินเงินทอง กระพรวน ในความเชื่อของคนไทยยุคโบราณ โดยเฉพาะยุคทวาราวดี มีความเชื่อว่ากระพรวนเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจและความมั่งคั่ง ความอุดมสมบูรณ์ เกียรติยศชื่อเสียงและทรัพย์สินเงินทอง อีกทั้งยังเป็นเครื่องรางใช้ขจัดสิ่งชั่วร้าย ป้องกันเสนียดจรัญไรคุณไสย อวิชาต่าง ๆ Ancient bell face Rahu             Rahu Symbols of power, wealth, honor, fame and property, money, rung in the beliefs of ancient Thai people. Especially the Dvaravati era There is a belief that the symbol is a symbol of…

กระพรวนโบราณทรงกลมหน้ายักษ์

กระพรวนโบราณทรงกลมหน้ายักษ์           กระพรวนคอช้างโบราณ เป็นลายหน้ายักษ์ ใช้เพื่อปกป้องอำนาจชั่วร้าย ป้องกันภัย ต่าง ๆ ในสมัยโบราณ จะเชื่อกันว่ากระพรวนเป็นสิ่งมงคล ช่วยเสริมความมั่งคั่ง เสริมความรุ่งเรื่อง ป้องกันภัย สังเกตุได้จาก การที่นิยมใส่กระพรวนให้เด็ก ๆ และสัตว์เลี้ยงในสมัยโบราณ  ลูกนี้เป็นลายที่เชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์ ที่สุด อาจมีการผ่านพิธีกรรมทางศาสนามาด้วยส่วนหนึ่ง เพราะในประเทศพม่าจะนับถือ แม่ยักษ์ ไหว้ขอเพื่อความเป็นมงคลตัดกรรมตัดเวร The ancient giant bell in the shape of a giant             Ancient elephant neck necklace It is a giant face. Used to protect against evil forces. Protect ancient dangers. It is believed…

ปลัดขิก

ในสมัยก่อนนั้นชาวบ้านอุบาสก อุบาสิกาสานิกชนคนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ใกล้ชิดกับวัดวาอารามมากแทบจะกล่าวได้ว่า ชาวบ้านและชาววัดมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก เป็นทำนองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เพราะการแสดงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน โดยไม่เลือกชั้นวรรณะทางพระท่านถือว่าเป็นมงคลอย่างหนึ่ง พระเถระผู้เป็นคณาจารย์ มีแต่ความเตตากรุณา ท่านจึงได้ประกอบรูปเคารพขึ้นอย่างหนึ่งจากวัตถุ คือ ไม้เหลาเป็นรูปท่อนกลมยาวตรงปลายคือรูปเหรียญของพระศิวะตรงโคนเจาะรูสำหรับร้อยเชือก สำหรับผูกเอวเด็กป้องกันภยันตรายและเสนียดจัญไรต่าง ๆ โดยท่านถือเอาเป็นอุปเท่ห์ตามคติของพราหมณ์พฤฒิบาศ ผู้ถือลึงค์ศาสนาสิ่งดังกล่าวนั้นก็คือศิวะลึงค์นั่นเอง Small wooden image of penisIn the old days, lay people, laymen, and laymen, were Thai people whose lives were very close to the temples that would be obtained whether they were locals and villagers. Show generosity and help fellow humans…

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่คุณ