งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อปี พ.ศ.  2519 เมื่อกองวัฒนธรรม กรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายที่จะส่งเสริมงานวัฒนธรรมในทุกภูมิภาคของประเทศ  จึงเกิดหน่วยงานทางวัฒนธรรมสังกัดวิทยาลัยครูบุรีรัมย์ขึ้น เรียกว่า “หน่วยประเคราะห์ศูนย์ชุมนุมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย”

พ.ศ. 2523  กองวัฒนธรรมได้รับการยกฐานะเป็นสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) หน่วยประเคราะห์ศูนย์ชุมนุมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ จึงได้เปลี่ยนเป็น “ศูนย์วัฒนธรรม วิทยาลัยครูบุรีรัมย์”

พ.ศ. 2528 กรมการฝึกหัดครูใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์วัฒนธรรม วิทยาลัยครูบุรีรัมย์”  ตามพระราชบัญญัติฉบับนั้นและมีลักษณะเป็นการดำเนินงาน ทางวัฒนธรรม 2หน่วยงานพร้อมกัน คือ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ใช้งบประมาณดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) และศูนย์ศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยครูบุรีรัมย์ใช้งบประมาณของกรมการฝึกหัดครูและเงินบำรุงการศึกษาของวิทยาลัยครูบุรีรัมย์ โดยใช้คณะกรรมการส่งเสริมร่วมกันทั้งสองหน่วยงาน

พ.ศ. 2535 สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) ได้โอนความรับผิดชอบงานด้านวัฒนธรรมไปที่สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ จึงเหลือ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ รับผิดชอบเพียงหน่วยงานเดียว แต่ยังคงรับผิดชอบโครงการบางโครงการ ทั้งจากสำนักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ และสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.)

พ.ศ.2538 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักศิลปะและวัฒนธรรม”ตามประกาศสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ เรื่องหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏ

พ.ศ. 2542 สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ มีนโยบายให้เปลี่ยนชื่อ “สำนักศิลปะและวัฒนธรรม”เป็น   “สำนักศิลปวัฒนธรรม” ซึ่งมีระบบโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน  เพื่อส่งเสริม งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  และพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย

พ.ศ. 2548  ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 เรื่องการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์และตามพระราช บัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 ให้จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ยังมีห้องสมุดศูนย์ข้อมูลสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นศูนย์รวมผลงานทางวิชาการต่างๆ เป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีอีสาน ปัจจุบันมีหนังสือ และวารสาร และเปิดบริการการค้นคว้าแก่บุคคลทั่วไป

ตั้งแต่เริ่ม หน่วยประเคราะห์ ศูนย์ชุมนุมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย จนกระทั่งมาเป็น สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ในปัจจุบัน มีรายนามผู้บริหารตามลำดับดังนี้

พ.ศ. 2520 – 2521     อาจารย์เทียนชัย             ให้ศิริกุล
พ.ศ. 2522 – 2526     ผศ.ดร.สรเชต                 วรคามวิชัย
พ.ศ. 2527 – 2529     ผศ.ภูมิจิต                       เรืองเดช
พ.ศ. 2529 – 2530     ดร.อดุลยศักดิ์                 สุนทรโรจน์
พ.ศ. 2531 – 2534     อาจารย์ผกา                   เบญจกาญจน์
พ.ศ. 2535 – 2538     ผศ.ดร.สรเชต                 วรคามวิชัย
พ.ศ. 2539 – 2540     ผศ.โสวัฒน์                    โสภาพล
พ.ศ. 2541 –2542      ผศ.สมมาตร                   ผลเกิด
พ.ศ. 2548 – 2549     อาจารย์ไสว                   แกล้วกล้า
พ.ศ. 2549 – 2552     ผศ.วิจิตรา                     สังข์ศักดา
พ.ศ. 2552 – 2560     อาจารย์ ดร.เชาว์            การวิชา
พ.ศ. 2560 – 2564     อาจารย์ ดร.ธนพล          ตีรชาติ
พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน  อาจารย์ ดร.พนาสินธุ์      ศรีวิเศษ