สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อปี พ.ศ.  2519 เมื่อกองวัฒนธรรม กรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายที่จะส่งเสริมงานวัฒนธรรมในทุกภูมิภาคของประเทศ  จึงเกิดหน่วยงานทางวัฒนธรรมสังกัดวิทยาลัยครูบุรีรัมย์ขึ้น เรียกว่า “หน่วยประเคราะห์ศูนย์ชุมนุมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย

ประวัติความเป็นมา

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ปรัชญา  ( Philosophy )
แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานใต้   

วิสัยทัศน์ ( Vision)
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้  เพื่อการอนุรักษ์  ส่งเสริม และสืบสานศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานใต้สู่สากล

พันธกิจ  (Mission)
1)  อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้
2)  ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้สู่สากล
3)  สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานใต้
4)  พัฒนาและศึกษาค้นคว้าวิจัย องค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้
5)  พัฒนาระบบสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้

พ.ศ. 2547

ให้จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ข่าว

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีห้องสมุดศูนย์ข้อมูลสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นศูนย์รวมผลงานทางวิชาการต่างๆ เป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีอีสาน ปัจจุบันมีหนังสือ และวารสาร และเปิดบริการการค้นคว้าแก่บุคคลทั่วไป

อ่านทั้งหมด